0,00 Kč0

Smluvní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky  

I.
Základní ustanovení  

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) EAT-fit s.r.o., IČ:  06258204, DIČ: CZ06258204, se sídlem: Hodslavice 392, 742 71 Hodslavice, vedeném u Krajského  soudu, oddíl oddíl C, vložka 71255, kontaktní údaje: EAT-fit s.r.o., e-mail: info@eatfitshop.cz,  telefon: 601374907, web: www.eatfitshop.cz, (dále jen „prodápokud má zvající“)  
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která  uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své  podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na  webové stránce dostupné na internetové adrese www.eatfitshop.cz. (dále jen „internetový  obchod“).  
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v  kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.  
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.  
II.

Informace o zboží a cenách  

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u  jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z  přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své  podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu,  po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní  smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.  
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru  a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.  
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním  zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém  obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.  
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající  s kupujícím jinak.  

III.  

Objednávka a uzavření kupní smlouvy  

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením  kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.  Tyto náklady se neliší od základní sazby.  
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:  
  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém  obchodě,  
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. 
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do  objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko VYTVOŘIT  OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.  Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a  potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky  na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a  nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky  prodávajícího. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o  obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se  považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.  Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle  kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za  nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o  přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních  podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud  není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit  objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních  podmínkách.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží  v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu  zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické  potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje  kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu  pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní  smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu  prodávajícího.  

  IV.

Zákaznický účet  

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do  svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží.  Kupující může objednávat zboží také bez registrace.  
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a  pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně  povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou  prodávajícím považovány za správné.  
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen  zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu.  Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.  
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. 
 5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet  déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto  obchodních podmínek.  
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s  ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou  údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.  
V.

Platební podmínky a dodání zboží  

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit  pouze bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2601768858/2020, vedený u Fio  banka, Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále  kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní  smlouvy.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s  uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit  kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4.  Zboží je kupujícímu dodáno:
  • na adresu určenou kupujícím v objednávce,
  • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil v objednávce,
  • osobním odběrem na adrese odběrného místa, které kupující určil v objednávce.
 5. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny  v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy  smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné  náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce,  je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno  zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující  povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným  způsobem doručení.
 7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v  případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu  svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 8. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou  adresu kupujícího.
 9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na  dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 10. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem  převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní  smlouvou tak neučinil.  

VI.

Odstoupení od smlouvy  

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo  od kupní smlouvy odstoupit.  
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů  
  • ode dne převzetí zboží,  
  • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo  dodání několika částí.  
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy  
  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před  uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil  kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,  
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, 
  • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není  možné vrátit,  
  • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.  
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve  lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto  obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí prohlášení o  odstoupení od kupní smlouvy na e-mailovou adresu, ze které dokument obdržel.
 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení  od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i  v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od  odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal,  a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem  jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí  prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému  způsobu dodání zboží.
 9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky  kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu neotevřené a v nepoškozeném originálním obalu. Nárok na  náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku  kupujícího na vrácení kupní ceny.
 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti  zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.  Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v  objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní  prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným  způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.  

VII.  

Práva z vadného plnění  

 1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá  kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal  
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které  prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,  ● se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto  druhu obvykle používá,  
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a  
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.  
 2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z  vadného plnění výrobce.  
 3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v  souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení  o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu  způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující  prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční  doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.  
 4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží  prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží  způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo  opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z  vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo  pokud vadu sám kupující způsobil.  
 5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat 
 6. výměnu za nové zboží, 
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,  
  • odstoupení od smlouvy.  
 7. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:  
  • pokud má zboží podstatnou vadu,  
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, 
  • při větším počtu vad zboží.  
 8. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby  bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být  neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva  stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.  
 9. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující  požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.  
 10. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil,  není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.  
 11. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.  11. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně (Hodslavice 230), případně i v sídle podnikání (Hodslavice 392). Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující  požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení  opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.  
 12. V případě, že reklamované zboží není možné vrátit osobně v provozovně ani v sídle podnikání, pak kupující odešle reklamované zboží na adresu EAT-fit s.r.o., Hodslavice 392, 742 71 Hodslavice jako doporučené psaní. U větší zásilky jako balík do ruky / na poštu (dle předchozí dohody). Při odeslání  zboží jako obyčejné psaní, nemá kupující ani prodávající žádný doklad o odeslání zboží, proto v  případě nedoručení reklamovaného zboží na naši adresu nelze uznat reklamaci.  
 13. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena  bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím  nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a  kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje  okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. 14. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.  
 14. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 15. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů  vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit  ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.  17. Volbu způsobu reklamace má kupující.  
 16. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099  až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně  spotřebitele.  

  

VIII.  

Doručování  

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím  elektronické pošty.  
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto  obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu  uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 

IX.

Osobní údaje  

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi  tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude  prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na  kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není  vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze  je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v  obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 5 let od  uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.  
 2. Spokojenost kupujícího s nákupem zjišťuje prodávající prostřednictvím e-mailových dotazníků v  rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Dotazník je  kupujícímu odeslán pokaždé, když nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o  některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů  pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky jsou prováděny na základě  oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem v tomto  internetovém obchodě. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního  postavení využívá prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro  tyto účely mohou být předávány informace o zakoupeném zboží a e-mailové adrese kupujícího.  Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro  její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může  kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s  dotazníkem. V případě takové námitky nebude kupujícímu dotazník dále zasílán. 
 3. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.  

X.

Mimosoudní řešení sporů  

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní  inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:  https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z  kupní smlouvy.  
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,  internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských  sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení  spotřebitelských sporů on-line).  
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou  kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce  vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o  ochraně spotřebitele.

XI.

Závěrečná ustanovení  

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud  vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí  právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných  právních předpisů.  
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §  1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně  rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží  prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich  část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového  obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání  internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí  vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně  zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod  a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl  v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského  zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a  není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou  dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.  8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.  

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2022.