0,00 Kč0

Podmínky ochrany osobních údajů

 Podmínky ochrany osobních údajů

I.
 
Základní ustanovení  
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních  údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je EAT-fit s.r.o., IČ  06258204, se sídlem Hodslavice 392, Hodslavice 74271, zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 71255 (dále jen:  „správce“).  
 2. Kontaktní údaje správce jsou: EAT-fit s.r.o.  
  adresa: Hodslavice 392, Hodslavice 74271 
  e-mail: info@eatfitshop.cz 
  telefon: 601374907  
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné  fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či  nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,  identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních  prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo  společenské identity této fyzické osoby.  
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  

II.
 
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů  
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které  správce získal na základě plnění Vaší objednávky:  
 • jméno a příjmení  
 • e-mailová adresa  
 • poštovní adresa  
 • telefon  
 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění  smlouvy.  
III.  
 
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů  
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je  
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  ● splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, 
  ● oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro 
  zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 
  ● Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu  (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1  písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých  službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží  nebo služby.  
 1. Účelem zpracování osobních údajů je 
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze  smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány  osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a  adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro  uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné  smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,  
 • plnění právních povinností vůči státu,  
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu  čl. 22 GDPR.  

IV.
 
Doba uchovávání údajů  
 1. Správce uchovává osobní údaje  
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního  vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních  vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).  
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely  marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě  souhlasu.  
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.  

V.
 
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)  
 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby  
 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy, ● zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti  s provozováním e-shopu a zkvalitňováním jeho služeb,  
 • zajišťující marketingové služby,  
 • zajišťující účetnictví.  
Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU)  nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou  poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. To znamená, že při  poskytování služeb používáme některé subdodavatele, kteří mohou mít přístup k  vašim osobním údajům, které jste námi poskytli. Tyto firmy se zavázaly dodržovat  mlčenlivost o vašich datech a zabezpečit vše, aby nedošlo k úniku či zneužití  osobních údajů. 

VI.
 
Vaše práva  
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte  
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,  
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování  dle čl. 18 GDPR,  
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,  
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,  
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 • právo odvolat souhlas se vypracováním písemně nebo elektronicky na  info@eatfitshop.cz.  
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se  domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.  
 2. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je  nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich  osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.  
 3. Jako zájemce o využívání našich služeb (prodej zboží prostřednictvím internetového  obchodu) vyplněním kontaktního webového formuláře:  
 • souhlasíte s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání  obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a  přímých nabídek produktů ze strany správce a zároveň  
 • prohlašujete, že zasílání informací podle předchozího bodu nepovažujete za  nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb., v platném znění, neboť  se zasíláním informací dle předchozího bodu ve spojení s § 7 zák. č.  480/2004 Sb. výslovně souhlasíte.  
 • souhlas dle tohoto odstavce můžete kdykoli písemně odvolat na  info@eatfisthop.cz nebo se odhlásit z odběru obchodních sdělení  prostřednictvím odkazu, který je v patičce každého obchodního sdělení.  
 1. Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti používá správce pro provoz webových  stránek tzv. cookies – textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek  uloženy v počítači návštěvníka webových stránek. Tyto cookies nespadají do  působnosti GDPR. Návštěvník webu může zakázat ukládání cookies v nastavení  prohlížeče.  
VII.  
 
Podmínky zabezpečení osobních údajů  
 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření  k zabezpečení osobních údajů.  
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních  údajů v listinné podobě,  
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.  
VIII.  
 
Závěrečná ustanovení  
 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že  jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu  přijímáte.  
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních  údajů zveřejní na svých internetových stránkách.  
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2022.